Kasia
"Masochizm Serc"

Musz� to przyzna�
odpychasz mnie
jak odleg�e kra�ce �wiata
tak r�nimy si�
�adnych przyrzecze� wi�cej
i �adnych k�amstw
co by�o wsp�lne dawniej
dzisiaj dzieli nas

jak d�ugo chcesz modli� si�
by mi�dzy nami sta� si� cud
masochizm trwa
serca dwa bij� jakby sztucznie ju�
jak d�ugo chcesz wmawia� mi
daty naszych lepszych chwil
co zrobisz gdy
gdy zechc� przerwa� potok tych zb�dnych s��w
m�wi�c do��

to co przyrzekasz nie spe�nia si�
zawi�ych s��w meandry tylko zwodz� mnie
w tym piekle trwamy dalej
licz�c, �e czas rozmyje twe obawy
�e nie ma dla nas szans

jak d�ugo chcesz modli� si�
by mi�dzy nami sta� si� cud
masochizm trwa
serca dwa bij� jakby sztucznie ju�
jak d�ugo chcesz wmawia� mi
daty naszych lepszych chwil
co zrobisz gdy
gdy zechc� przerwa� potok tych zb�dnych s��w
m�wi�c do��